Buludxan  XƏLİLOV

filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor

    
   
   
 
Baş səhifə
 
Kitablar
Tərtib etdiyi kitablar
Diplom və mükafatlar
Üzvlüklər
Şəkillər
Video
Əlaqə
   

KİTABLAR

34 kitabın (dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafiya), 7 tədris proqramının, 400-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onun 1995-ci ildə (5 ç.v. həcmində) «Azərbaycan dilində təkhecalı fellərin əsasında duran ilkin köklərin fonosemantik inkişafı» monoqrafiyası, 1996-cı ildə (6 ç.v. həcmində) «Azərbaycan dilində ikihecalı fellərin fono-semantik inkişafı» adlı dərs vəsaiti, 1998-ci ildə «Fellərin ilkin kökləri» monoqrafiyası (14 ç.v. həcmində), 1999-cu ildə «Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultay» monoqrafiyası (11,5 ç.v. həcmində), 2000-ci ildə «Azəri» (tərcümə əsəri, 7,1 ç.v. həcmində, həmmüəlliflə) kitabı, 2000-ci ildə «Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası», I hissə (17,5 ç.v. həcmində) monoqrafiyası, 2001-ci ildə «Türkologiyanın intibah dövrü» adlı dərs vəsaiti (10,8 ç.v. həcmində), 2003-cü ildə «Azərbaycan dili 6-7» (16 ç.v. həcmində, həmmüəlliflə) və «Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası», II hissə dərsliyi (22,1 ç.v. həcmində), 2004-cü ildə «Azərbaycan dili: dünən, bu gün» (14,5 ç.v. həcmində) dərs vəsaiti, 2006-cı ildə «Türkologiyaya giriş» (24 ç.v. həcmində) 2007-ci ildə “Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika” (19, 3 ç. v. həcmində), 2007-ci ildə “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası”, I hissə və “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası”, II hissə (təkrar nəşr), 2008-ci ildə “Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası (27, 6 ç. v. həcmində) dərslikləri, 2009-cu ildə Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it-türk” əsərində etnonimlər” (6, 87 ç. v. həcmində), 2010-cu ildə “Türkün hikmət xəzinəsi: Xoca Əhməd Yəsəvi” (18, 37 c.v. həcmində), “224 qədim türk sözü” (21, 875 c.v. həcmində), 2013-cü ildə “Dil-söz çələngi” (11,3 c.v. həcmində), “Azərbaycan dili antologiyası” (40,5 c.v. həcmində), “Dil, ədəbiyyat, mədəniyyət” (30,25 c.v. həcmində), Azərbaycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvətimiz” (16.75 c.v.həcmində), «Türkologiyaya giriş» (II nəşr) (24 ç.v. həcmində), “Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika” (II nəşr) (19, 3 ç. v. həcmində), 2014-cü ildə “İsmayıl Şıxlı: müəllim haqqında müəllim sözü” (7 ç.v.həcmində), “İsmayıl Şıxlının ədəbi – tənqidi görüşləri” (3.75 ç.v.), “İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri” (5.4 ç.v.), “Bəxtiyar Vahabzadənin dilçilik görüşləri” (15,25 c.v.), “Bəxtiyar Vahabzadənin pedaqoji görüşləri” (8 ç.v.), “Bəyaz doğulan şeirlər” (6.25 ç.v.), 2015-ci ildə “Ağlın zirvəsində sönən bir çıraq” (15,5 ç.v.), 2016-cı ildə “Nitq mədəniyyəti” (3 ç.v.) (həmmüəlliflə), “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası” I hissə (təkrar nəşr) (18 ç.v.), “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası” II hissə (təkrar nəşr) (22 ç.v.), “Dil mədəniyyəti” (12 ç.v.), “Türkologiyanın tarixi: XX əsrin 20-30-cu illəri” (14,75 ç.v.), “Zamanın sınağından keçənlər...” (15,75 ç.v.), “Əbədiyaşar ədəbiyyat” (12,75 ç.v.) kitabları çap olunmuşdur.
Bu əsərləri haqqında respublikanın nüfuzlu qəzet və jurnallarında onlarla müsbət rəy çap olunmuşdur.

Proqramları:
Müasir Azərbaycan ədəbi dili; Azərbaycan dili elminin tarixi və metodologiyası; Azərbaycan dilinin müasir problemləri; Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası; Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası; Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası; Azərbaycan dilinin tarixi; Türk dillərinin müqayisəsi və s.

Məqalələri: 400-dən çox elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.

Kitabları:
 
© Buludxan XƏLİLOV 2015.